Fler frågor?

Besked om hyra dröjer

16 december, 2019

Ljusblå fastighetsfasad av trevåningshus

Den årliga hyresförhandlingen är inte färdigförhandlad. Ärendet ligger just nu hos Hyresmarknadskommittén.

Under hösten har hyresförhandlingar skett mellan GotlandsHem och Hyresgästföreningen i syfte att justera hyran vid årsskiftet. Som det ser ut just nu kommer det att dröja innan våra hyresgäster kan få besked om resultatet.

Det händer nu

Efter en medlingsrunda, där vi som bolag ställde oss positiva till medlarnas bud, har Hyresgästföreningen valt att hänskjuta ärendet till Hyresmarknadskommittén för slutligt avgörande. Vi kommer därför inte ha något avgörande kring årets hyresjustering före nyår.

Därför behöver vi höja hyran

På GotlandsHem är vi övertygade om att våra hyresgäster vill bo i välskötta fastigheter där det är snyggt och tryggt, där servicenivån är god, förvaltningskvaliteten hög, reparationer görs i tid, underhållet sköts på ett bra sätt och åtgärder vidtas för att minska energianvändningen för klimatets skull. Ska vi leva upp till dessa förväntningar behöver företaget ha en god och långsiktigt hållbar ekonomi.

Vår ekonomi påverkas också av omvärldsfaktorer som räntor och byggpriser liksom av taxehöjningar för bland annat el, värme, sophantering, vatten och avlopp. Sådana faktorer träffar alla. Vid hyresförhandlingarna utgår vi från från våra förutsättningar och situationen här på Gotland. Det är det som hyresförhandlingarna ska handla om.

Vi tar ansvar för att värna om och utveckla hyresrätten för både nuvarande och framtida hyresgäster på Gotland.

Till nyhetsarkivet