Fler frågor?

Frågor och svar om den nya fastighetsstrategin

21 mars, 2017

GotlandsHem har under vintern antagit en ny fastighetsstrategi. Denna strategi är framtagen för att bolaget fortsatt ska ha god ekonomi och samtidigt uppfylla ägarens krav på väl underhållna lägenheter med rimliga hyror. Bolaget ska bedrivas affärsmässigt och har därför i uppdrag att förvalta, nyproducera, köpa och även när önskvärt sälja fastigheter. Då många har funderingar kring detta har vi här samlat ihop ofta förekommande frågor och svar.Fastighetsstrategin syftar till att definiera åtgärder och utveckling av GotlandsHems fastighetsbestånd som, om möjligt, skapar en hållbar balans i ekonomin 30 år framåt. I strategin ligger att göra en klassificering av våra fastigheter i tre kategorier:

Utvecklingsfastigheter:
Den absolut största delen av våra fastigheter. Här underhåller och rustas fastigheterna för mycket lång framtid. Investeringar görs fortlöpande och vid behov för att framtidssäkra och standardhöja boendet enligt de behov och krav man har på ett modernt boende.

Avvecklingsfastigheter:
Några fastigheter kommer ha ”tjänat ut” vid en viss given tid och får därför klassificeringen avvecklingsfastighet. I korthet innebär det att fastigheten kommer tjäna ut inom 30-50 år och det planeras då för rivning och att ersätta med en ny fastighet. Det kan längre fram påverka vissa investeringsbeslut och nivå på underhållsåtgärder. Tex. bör investeringar i fastighetens grundinfrastruktur inte ha längre avskrivningstid än 30-50 år.

Försäljningsfastigheter:
Några fastigheter kommer hamna i gruppen försäljningsfastigheter. Det är fastigheter som av ekonomiska skäl möjligen lämpar sig bättre för försäljning och vidare drift och utveckling av annan privat hyresvärd. Efter beslut i GotlandsHems styrelse som förväntas under våren 2017 påbörjas en process där fastigheterna bjuds ut till den privata marknaden av hyresvärdar. En eventuell försäljning och ”flytt” av fastighet och hyresgäster till ny hyresvärd kan då hända tidigast mot slutet av 2017 eller under 2018 efter slutligt godkännande av regionfullmäktige i Region Gotland.

Själva analysen och klassificeringen av våra fastigheter enligt fastighetsstrategin görs fortlöpande av bolaget nu under våren 2017. Underlag för beslut om de fastigheter som kan hamna i gruppen försäljningsfastigheter presenteras för GotlandsHems styrelse och vi väntar att styrelsen kommer fatta beslut om den vidare processen under tidig vår 2017.
Den vidare processen för s.k. försäljningsfastigheter blir, om tidsplanen håller, att dessa bjuds ut till en öppen marknad av privata hyresvärdar under slutet av våren och sommaren 2017. En eventuell försäljning och ”flytt” av fastighet och hyresgäster till ny hyresvärd kan då hända tidigast mot slutet av 2017 eller under 2018 efter slutligt godkännande av regionfullmäktige i Region Gotland.

Den vidare processen för s.k. försäljningsfastigheter blir, om tidsplanen håller, att dessa bjuds ut till en öppen marknad av privata hyresvärdar under slutet av våren och sommaren 2017. En eventuell försäljning och ”flytt” av fastighet och hyresgäster till ny hyresvärd kan då hända tidigast mot slutet av 2017 eller under 2018 efter slutligt godkännande av regionfullmäktige i Region Gotland.
Vid en försäljning av en hyresfastighet så följer hyresgästerna, deras rättigheter och besittningsskydd med till den nya hyresvärden. Dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst är de samma även om fastigheten skulle byta ägare.

Ditt hyreskontrakt och din hyresnivå följer med vid en försäljning. Dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst är de samma även om fastigheten skulle byta ägare. Den svenska hyresmarknaden är starkt reglerat och samma regler och förutsättningar gäller för privata hyresvärdar som för allmännyttan. Hyresutvecklingen i den privatägda delen av hyresmarknaden styrs av förhandlingar och avtal med Hyresgästföreningen precis som det gör för GotlandsHem i dag.

Ja, du får behålla din kötid hos oss. Det är viktigt att du loggar in på Mina sidor en gång om året, då förnyar du din köplats i bostadskön. ​

Några fastigheter kommer ha ”tjänat ut” vid en viss given tid och får därför klassificeringen avvecklingsfastighet. I korthet innebär det att fastigheten kommer tjäna ut inom 30-50 år och det planeras då för rivning och att ersätta med en ny fastighet. Det kan längre fram påverka vissa investeringsbeslut och nivå på underhållsåtgärder. Tex. bör investeringar i fastighetens grundinfrastruktur inte ha längre avskrivningstid än 30-50 år.
Under överskådlig framtid kommer nog inte du som hyresgäst märka av eller påverkas i någon större omfattning av denna klassificering. Men vetskapen om att en s.k. avvecklingsfastighet kommer att rivas om 30-50 år innebär att GotlandsHem nu kommer veta hur vi ska förhålla oss till enskilda investeringsbeslut samt att vi längre fram kan börja planera för den fastighet som ska ersätta nuvarande fastighet.

GotlandsHems grunduppdrag är att främja hyresrätten på Gotland. Den fastighetsstrategi bolaget nu jobbar efter syftar till att även i fortsättningen säkra förutsättningarna för hyresrätter på Gotland och GotlandsHems ekonomiska möjligheter att fortsätta bygga och förvalta hyresrätter på ön. De fastigheter som hamnar i gruppen försäljningsfastigheter ska enligt plan bjudas ut i en öppen marknad som hyresfastigheter precis som de är i dag. Ett antagande är att större privata företag med hyresrätter som affärsmodell kommer vara aktuella som köpare, och en eventuell försäljning till en privat aktör ska godkännas av regionfullmäktige i Region Gotland.

Att bilda bostadsrättsförening och som förening inleda förhandling med hyresvärden om att få köpa fastigheten är en rättighet alla hyresgäster har och en frågeställning GotlandsHem alltid behöver förhålla sig till om frågan dyker upp. Den senaste försäljningen till en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening ligger ett antal år tillbaka i tiden då fastigheten Appellen i Visby såldes.

Med tanke på GotlandsHems uppdrag och fokus på hyresrätter ligger det inte naturligt för bolaget att aktivt driva frågan om försäljning till bostadsrättsföreningar, och försäljning till bostadsrättsföreningar är inte heller en del av den fastighetsstrategi GotlandsHem nu jobbar efter. Om eller när frågan dyker upp i framtiden kommer vi precis som vanligt förhålla oss till och titta på den förfrågan som framförs i varje enskilt fall.

 

 

Till nyhetsarkivet